Č E S K Á    B O N S A J O V Á    A S O C I A C E
 ČBA   AKCE   ČLÁNKY   GALERIE   ČASOPIS   VÝSTAVA   
© Dan Pánek   2009
Anglická verze: Tom Benda
 Česká bonsajová asociace - zápisy

Zápis z jednání výboru ČBA - Libochovice 27.10.2011
Zápis z valné hromady ČBA č.14 - Plzeň 2011ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU ČBA - Libochovice 27.10.2011

Určení funkcí výboru a dalších členů čba

Václav Novák - prezidentská funkce zastřešující všechny funkce, jejich organizace a kontrola
Dan Pánek- WWW
Libor Slatinka - přejímka exponátů a jejich evidence, vizitky a koordinace lidí součinných na chodu výstav
Bronislav Černý – hospodář (finance)
Jirka Procházka - sponzoring
Milan Klika - PR-estetika a tvorba podoby výstav – stavba
Igor Bárta - výstava –kameny instalace
Karel Müller - delegát s EBA, jazykové překlady
Šárka Jásenská - bude mít na starosti certifikáty a jejich přidělení
Tomáš Benda – zápisy ze schůzí.

Finance

Celkový přehled
Hospodář seznámil členstvo s problematickým vývojem financování ČBA a hrozícím deficitem rozpočtu ve výši 50 000,-Kč. Pro krytí případného manka má sice ČBA v záloze jisté možnosti, nicméně se nejedná o optimální řešení situace.
Výstava
GALAVEČER- určitě by se měl zachovat, ale v časovém předstihu zajistí pořadatel výstavy kvalitní menu za rozumnou cenu a toto menu bude prezentováno na celkové přihlášce vč. ceny.
Časopis
Bylo schváleno zvýšení ceny na 86,-Kč a snížení nákladu čísla o 300 kusů, které zbývají skladem. Pan Žurek nabídne novou kalkulaci na nižší náklad.
Styčným člověkem pro nového inzerenta RAŠELINA SOBĚSLAV byl určen Tom Benda. Ostatní členové výboru mají za úkol shánět nové inzerenty a sponzory.
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK - odsouhlasilo se zvýšení členského příspěvku na 500,-Kč

Jedná se o zvýšení o 100kč po cca 12 letech, kdy náklady na časopis neustále stoupají a ztrátovost pomalu narůstá. Pokud se manko nepodaří krýt příjmy z výstavy, je třeba zajistit další finanční podporu.

Výstava 2012- Jihlava

– návrh na demo Jeker nebo Bonavente.

Interaktivním kameramanem byl určen Jan Culek.

Padl návrh Jana Bučila na finanční vyrovnání od ČBA ve výši 10000,-Kč z důvodu přenechání termínu a místa konání výstavy ČBA , kde klub Tlustá báze pravidelně pořádá svou výstavu a tím přichází o možnost zisku z výstavy. Hlasování…1 proti ,1 se zdržel ostatní pro………….. SCHVÁLENO výborem ČBA

Zpravodajství z akcí


Byli určeni referenti pro zpravodajství z akcí ČBA a jiných výstav-Jan Culek a Luboš Masař

Zápis vypracoval: Libor Slatinka
Za opožděné zveřejnění se omlouvá: Dan PánekZÁPIS Z VALNÉ HROMADY ČBA č.14 - Plzeň 2011

Václav Novák oficiálně zahájil valnou hromadu.
Václav Novák seznámil členy s činností ČBA za poslední rok a začal hodnocením loňské výstavy, která se konala v Praze v areálu Strahovského kláštera. Konstatoval, že výstava byla jedna z nejúspěšnějších výstav ČBA, a to jak kvalitou exponátů a interiéru prostor kláštera, tak i z finančního hlediska - byla zisková.
Václav Novák shrnul:
- prezentace české bonsajové scény - účast na evropských výstavách a soutěžích, vydávání časopisu ( bez připomínek).
- informuje členstvo o nové mezinárodní akci "Tří regionů", která se poprvé uskutečnila v červnu v Pillnitz u Drážďan v Německu a které se zúčastnilo i osm Čechů - členů ČBA. Tato premiérová akce dopadla pro naši bonsajovou scénu velice úspěšně. Z deseti udělených cen jsme získali čtyři, včetně hlavní ceny za jalovec Milana Karpíška.
- V květnu proběhla mezinárodní výstava suiseki a shangshi v Praze - Tróji, která byla organizována ESA.
- Dále se ČBA účastnila i na výstavě v Litvě.

Libor Slatinka informoval o přehledu závazků z valné hromady loňského roku 2009.

Bronislav Černý přednesl Zprávu o hospodaření a financování ČBA v roce 2010 až 2011.
- Počet členů 207 - to je pokles oproti loňskému roku. Stoupl počet předplatitelů časopisu.
- Finanční hodnocení loňské výstavy:
vstupné 94625,- Kč, z toho 1 = 47000,- odvod klášteru
Na členských příspěvcích se vybralo 85426,-Kč

Oldřich Kašpar položil dotaz na výše honorářů spojené s náklady za časopis.
Odměňováni jsou: Svatopluk Matějka, Milan Klika, paní Hodačová. - grafická úprava, korektury, krytí provozních nákladů.

Svatopluk Matějka upozornil na důležitost inzerce na spolufinancování časopisu. Navrhuje motivovat ty, kteří přivedou inzerenty – procentuálně a to 15% cca. Návrh byl schválen valnou hromadou 100%.

Dalším bodem bylo schválení místa konání Výstavy ČBA v roce 2012. Dohodlo se, že se bude konat v Jihlavě v hotelu Gustava Mahlera a přilehlých církevních prostorech.
Byla navržena další místa na další roky – Praha Trója, Uherské Hradiště.

Václav Novák představil vítěze soutěže Nových talentů 2011
- 1. Jan Culek
- 2. Milan Kulhavý
- 3. Tomáš Snovický
Soutěž byla opět hodnocena dle evropských kritérií, tzn. anonymně. Komise: Jan Bučil, Igor Bárta, Martin Ašenbrenner. Vítěz získává od asociace dotaci 3 000,- Kč.

Diskuse
Milan Karpíšek vznesl dotaz na možnost finančního ocenění pro české demonstrátory. Václav Novák nabídl diskutabilní částku 1000,-Kč. Josef Modrák byl pohoršen tímto dotazem a argumentuje, že možnost demonstrovat na výstavě ČBA by měla být považována za prestiž a reklamu pro demonstrátora.

Jan Bučil navrhl určit konkrétní a zodpovědné lidi jak pro organizaci, tak i provoz výstavy (stavba, instalace, zálivka,likvidace a úklid) Návrh na ukončení výstavy v neděli v 17 hodin.

Václav Novák nabádal k příspěvkům na internetové stránky ČBA, jenž by zlepšily kvalitu i sledovanost. Dále k včasnému dodání přihlášek stromů na výstavy ČBA. Svatopluk Matějka navrhl zveřejnit seznam členů na www stránkách.

Zapsal: Libor Slatinka