Bonsaje - Jihlava 2012

Nádherná jabloň Sae Won Kima